ข้อกำหนดการใช้งาน 

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน เงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว

การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ  ที่เป็นการแข่งขันกับเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด  ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    มีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    มีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    แต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ 

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์
ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด  ๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด  ๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใด ๆ ที่เอสซีจีได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ i) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ ii) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) ใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    ต้องการ โดยเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ 

การกระทำบนเว็บไซต์
การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรีอใช้รหัสผ่าน เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้เว็บไซต์นี้ 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ  กับเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ 

การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อื่นมาที่เว็บไซต์นี้
เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ ให้เชื่อมต่อมาที่ www.siamkraft.com โดยขอความยินยอมจากเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)     เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ (i) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย (ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)     ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)     (iii) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร) 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เป็นไปตาม http://www.siamkraft.com/product/ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ หรือประเทศที่ขาย หรือให้บริการ  โดยภาพของสินค้าเป็นเพียงภาพจำรองที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง สีของผลิตภัณฑ์ที่เห็นอาจะมีสีที่แตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน หากท่านต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย ร้านค้า หรือ ตัวแทนขายในพื้นที่หรือประเทศนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ
ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์มีความปลอดภัย หรือการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด
กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์  หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

การละเว้นการใช้สิทธิ
การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)     ไม่ถือว่าเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)    ยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

การติดต่อเว็บไซต์นี้
ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้นี้ หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อที่
Email : info@siamkraft.com
เบอร์โทรศัพท์ : +662 586 3456
ที่อยู่:   บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
ข้อมูลที่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์
ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) โดยตรง และ ข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุ๊กกี้หรือเครื่องมืออื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โปรดดู นโยบายการใช้คุ๊กกี้ [Link ไปยัง Cookie Policy]

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ [Link ไปยังวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล]  ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)เก็บข้อมูลไปแล้ว เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) เมื่อเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย

เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)หรือผู้ให้บริการที่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)กำหนดให้บริการแก่ท่านแทนเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 

เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) ขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ

การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)
เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ไม่รับผิดในความเสียหายใดๆอันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ  หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่าน ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและคำถาม

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
•    หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของท่าน เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการเท่านั้น
•    แอพพลิเคชั่นมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุ๊กกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน
•    แอพพลิเคชั่นมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่านเพื่อช่วยให้เอสซีจีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) จะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด 
•    การใช้ข้อมูลที่เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ได้รับ        ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่
เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)ฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้
•    เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)อาจให้ข้อมูลส่วน บุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์  เคลื่อนที่
•    คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
•    ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทำให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
•    สร้างและจัดการบัญขี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรมและการชำระเงินใดๆ ของท่าน
•    ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
•    ประเมินความสนใจของท่านในตำแหน่งงาน และติดต่อท่านเพื่อเสนอตำแหน่งงาน
•    ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชั่นต่างๆของ เอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)
•    ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน
•    ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)
•    ให้บริการแก่นักลงทุน
•    บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ 
•    ดำเนินกิจกรรมใดๆทางบัญชี ตรวจสอบ แจ้งและเรียกเก็บหนี้ ประนีประนอมยอมความ
•    ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้าม การเรียกร้องสิทธิและความรับผิดอื่นๆ
•    รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยาม        คราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
•    สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆของเอสซีจี เปเปอร์ (บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด)


นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies) 

คำว่า “คุกกี้” ที่เราใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

•          คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของคุณในการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของคุณได้

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้คุณแล้วเท่านั้น

•          เหตุผลในการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่คุณมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่คุณชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้คุณให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย

คุกกี้บางตัวที่เราใช้ เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ คุกกี้ตัวอื่นๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

•          การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงค์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย คุณอาจต้องการที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

•          การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร

เราจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่เอสซีจี หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร