Siam Kraft Industry Co., Ltd. SCG
Content

ราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก (ณ วันนี้)

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง)
ประเภท ราคารับซื้อ (บาท/กก.)
1 กระดาษลังอัดก้อน 8.00
2 กระดาษขาว-ดำอัดก้อน 9.80
3 กระดาษรวม (จับจั้ว) อัดก้อน 6.90
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา)
ประเภท ราคารับซื้อ (บาท/กก.)
1 กระดาษลังอัดก้อน 8.00
2 กระดาษขาว-ดำอัดก้อน 9.80
3 กระดาษรวม (จับจั้ว) อัดก้อน 6.90
หมายเหตุ :
1. น้ำหนักอัดต่อก้อน 500 กก.ขึ้นไป
2. คุณภาพตามเงื่อนไขที่ตกลงในแต่ละจุดรับซื้อ
3. รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดรับซื้อ